جراحی-بینی-طبیعی

جراحی بینی طبیعی

افرادی که در صدد انجام جراحی بینی هستند ، البته به جز معدود مواردی تمایل به جراحی بینی فانتزی ندارند و عموما خواهان جراحی بینی طبیعی می باشند ؛ لذا بدین منظور ، به دنبال انتخاب بهترین جراح بینی طبیعی می باشند ؛ به طور کلی در جراحی بینی طبیعی ، اولین و مهم ترین پارامتری که جراح بینی باید مدنظر داشته باشد ؛ رعایت تناسب میان بینی و دیگر اجزای صورت در عین حفظ عملکرد بینی ، می باشد.

پاسخ