گونه گذاری

گونه گذاری

در اثر افزایش سن، گونه ها با کاهش حجم توده استخوانی و جابجایی چربی ها مواجه می شوند و برجستگی آن ها کاهش می یابد. گونه گذاری با پروتز یا پیوند گرفت استخوانی

پاسخ