اقدامات قبل از جراحی گوش

اقدامات قبل از جراحی گوش

اقدامات قبل از جراحی گوش : برخی افراد از دوره کودکی از ظاهر و اندازه گوش های خود ناراضی هستند ؛ به طور مثال ممکن است که گوش های آن ها نامتقارن بوده

پاسخ