جراحی لوزه

جراحی لوزه

جراحی لوزه : جنس لوزه ها ، از بافت های لنفاوی می باشد که در نواحی گلو و در طرفین آن واقع شده اند و به عنوان یکی از مهم ترین ارگان های ایمنی بدن…

پاسخ